Działki budowlane w pobliżu jeziora Dołgie.
Cena: 72 200 PLN
722.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 72 200 PLN
Cena za m2: 100.00 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Dołgie ,
Powierzchnia: 722.00 m2
Nr oferty: 0505821

Podobne oferty:

DZIAŁKI BUDOWLANE
POŁOŻONE NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE.

Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział we wspólnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego drogach wewnętrznych.
Publiczny dostęp do jeziora znajduje się ok. 800 m od działek.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren działek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działki nr 198/370, 198/371, 198/375 i 198/376 znajdują się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
– wodociąg – w drodze, ok. 300 m od działek;
– kanalizacja - w drodze przy działkach kanalizacja tłoczna;
– energia elektryczna – w drodze.

Dojazd do działek drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej.
Po terenie działek drogą wewnętrzną prywatną (droga do wykonania - udział).

Powierzchnie, orientacyjne wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 198/369, pow. 723 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 500 zł;
- działka nr 198/370, pow. 730 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 80 300 zł;
- działka nr 198/371, pow. 824 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 90 600 zł;
- działka nr 198/374, pow. 722 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 72 200 zł;
- działka nr 198/375, pow. 746 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 82 000 zł;
- działka nr 198/376, pow. 839 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 92 300 zł.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Działki budowlane w pobliżu jeziora Dołgie.
Cena: 72 200 PLN
722.00 m2
orientacyjne położenie działek
Cena: 72 200 PLN
Cena za m2: 100.00 PLN
Nr oferty: 0505821
DZIAŁKI BUDOWLANE
POŁOŻONE NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE.

Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział we wspólnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego drogach wewnętrznych.
Publiczny dostęp do jeziora znajduje się ok. 800 m od działek.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren działek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działki nr 198/370, 198/371, 198/375 i 198/376 znajdują się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
– wodociąg – w drodze, ok. 300 m od działek;
– kanalizacja - w drodze przy działkach kanalizacja tłoczna;
– energia elektryczna – w drodze.

Dojazd do działek drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej.
Po terenie działek drogą wewnętrzną prywatną (droga do wykonania - udział).

Powierzchnie, orientacyjne wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 198/369, pow. 723 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 500 zł;
- działka nr 198/370, pow. 730 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 80 300 zł;
- działka nr 198/371, pow. 824 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 90 600 zł;
- działka nr 198/374, pow. 722 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 72 200 zł;
- działka nr 198/375, pow. 746 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 82 000 zł;
- działka nr 198/376, pow. 839 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 92 300 zł.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.